Środowiskowy Dom Samopomocy w Anielinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletynu Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy w Anielinie.

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-06-25.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Grabowska, e-mail: sdsanielin@gminakrzywda.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 257551045. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi 1 wejście. Do wejścia prowadzą schody i podjazd dla wózków z lewej strony.
Sekretariat znajduje na piętrze po lewej stronie.
W budynku jest winda.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Osoby niepełnosprawne mogą skontaktować się z pracownikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Anielinie za pośrednictwem ogólnego adresu e-mail: sdsanielin@gminakrzywda.pl lub tel.: pod nr 25 755 10 45.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Anielinie posiada również Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.

W celu złożenia pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta na platformie ePUAP.

Przekazanie dokumentu następuje poprzez wypełnienie formularza udostępnionego na platformie ePUAP.

Informacje dodatkowe

Środowiskowy Dom Samopomocy w Anielinie nie posiada aplikacji mobilnej.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 129

Utworzono dnia: 29.03.2021

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

30.03.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Deklaracja dostępności

30.03.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Deklaracja dostępności

29.03.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Deklaracja dostępności

29.03.2021, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Deklaracja dostępności